Zákon a vyhláška

Reklamné (plotrové) fólie na sklách automobilov niesu povolené!

 

Fólie montované na zasklené plochy motorových vozidiel

 Fólie (protislnečné a bezpečnostné) určené na zasklené plochy motorových vozidiel, ale aj reklamné fólie zasahujúce cez zasklené plochy motorových vozidiel, sú v zákone č. 725/2004 Z. z.") definované ako doplnkové príslušenstvo a výbava. ( samostatné technické jednotky).
 Každá fólia, ktorá má udelené typové schválenie v Slovenskej republike, má pridelenú značku typového schválenia. (napr.: 27MD N-01290)
Na sklách motorových vozidiel evidovaných v Slovenskej republike, je možné použiť len schválené fólie, ktoré musia byť označené schvaľovacou značkou, pričom značka typového schválenia  musí byť umiestnená na každej fólii nalepenej na skle motorového vozidla.

 Používanie fólií na zasklených plochách motorových vozidiel, ako dodatočnej výbavy, upravuje vyhláška č. 464/2009 Z. z.
Umiestnenie schválených (certifikovaných) fólií je:

1.         povolené

a)         na vozidlách kategórie M1 a N1 na zadné bočné sklá a na zadné sklo pod podmienkou, že vozidlo je vybavené pravým vonkajším spätným zrkadlom,

b)         na vozidlách kategórie M2 a M3 na zadné sklo, na bočné sklá určené na výhľad pre cestujúcich, okrem skiel dverí určených na výhľad z miesta vodiča, pričom tieto musia umožniť najmenej 50 % priepustnosti svetla a viditeľnosť do vozidla,

c)         pre ostatné vozidlá ( t.j. okrem vozidiel kategórie M1, M2, M3, N1 ) na zadné sklo, bočné sklá, ktoré sú určené na výhľad z miest pre cestujúcich, okrem skiel dverí, určených na výhľad z miesta vodiča,

d)         pre bezpečnostné fólie na ochranu proti prerazeniu skla (len čírej farby), ktoré možno použiť na zasklených plochách vozidiel kategórie M1 a N, okrem čelného skla.

2.          zakázané

 na čelnom skle a na predných bočných sklách vozidla na strane vodiča a jeho spolujazdca. To neplatí pre zatemňovací pás, ktorý musí spĺňať nasledovné požiadavky :

-     musí byť umiestnený mimo vzťažnej plochy čelného skla tak, aby sa zabezpečila ochrana proti oslneniu s plynulým prechodom zo 75 % na najmenej 40% priepustnosti svetla vrátane skla a bez plynulého prechodu najmenej 50 % priepustnosti  svetla vrátane skla,

-     zatemňovací pás môže zasahovať najviac 100 mm od vrchného okraja čelného skla po celej jeho šírke a nesmie pohlcovať farbu návestných svetiel a svetelných signálov.

 Montáž schváleného typu fólií na zasklené plochy motorových vozidiel sa preukazuje potvrdením o vykonaní montáže fólií. (tzv. osvedčením) Toto osvedčenie o montáži Vám vystaví pracovník odborného pracoviska, v ktorom bola montáž vykonaná, pričom formát potvrdenia určuje výrobca alebo zástupca výrobcu fólií a schvaľuje ho Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky


  Farba vozidla a jej zmena (nalepením fólie na karosériu)

 V prípade, že k zmene farby vozidla dôjde nalepením fólie, čo navonok pôsobí dojmom inej farby, než je pôvodná farba, tak v tomto prípade možno konštatovať, že sa jedná o zmenu farby vozidla, a je potrebné vykonať zmeny v evidencii vozidiel a vykonať zápis zmeny farby do dokladov vozidla.

 Čo sa týka zápisu farby vozidla do evidencie vozidiel je možné do informačného systému zadať hlavnú farbu a jednu doplnkovú farbu, ktorá sa zapisuje do určenej pozície v časti Ďalšie úradné záznamy osvedčenia o evidencii časť II.

 Čiastočná zmena farby napríklad olepenie kapoty alebo strechy vozidla nemožno považovať za trvalú zmenu farby vozidla, ale iba za zmenu údajov na vozidle, nakoľko nedochádza k trvalej zmene farby vozidla a pôvodná farba vozidla sa nemení, mení sa len doplnková farba. Držiteľ vozidla je povinný podľa § 116 ods. 1 písm. f) zákona č. 8/2009 Z. z. požiadať o zmenu doplnkovej farby vozidla (v tomto prípade nie je potrebné predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla).

 Ak farba vozidla pri technickej kontrole vozidla nesúhlasí so záznamom v osvedčení o evidencii časť I, v osvedčení o evidencii časť II, alebo v doklade, ktorý bol predložený namiesto neho (napr. potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I, osvedčenia o evidencii časť II vydanom príslušným orgánom Policajného zboru) vozidlo sa klasifikuje chybou vážne (označené písmenom "B").

zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky